Nabízíme rozvoz jízdních kol a elektrokol firemním vozem, proškoleným mechanikem. Ten na místě vše vysvětlí a nastaví na míru zákazníka.Objemové slevy v košíku Objemové slevy za nákup: nad 10 000,- Kč získáváte navíc 2% slevu na nákup nad 30 000,- Kč navíc sleva další 2% (dohromady 4%) nad 60 000,- Kč navíc sleva další 2% (dohromady 6%) SLEVY SE PROJEVÍ VLOŽENÍM ZBOŽÍ DO KOŠÍKU. VYBERTE SI V KOŠÍKU JEŠTĚ DÁREČEK. Ať se vám příjemně nakupuje.

Prohlášení o cookies

STANOVISKO K UŽÍVÁNÍ COOKIES NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KLIENTA OD 1. 1. 2022

 

ADRESÁT: Petr Štěrbík

IČO: 473 30 643

se sídlem Záhlinická 485, 768 24 Hulín

(dále jen „klient“)

 

ODESÍLATEL: Kropáček LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO 049 09 933

se sídlem Pobřežní 667/78, Karlín, 186 00 Praha 8

 1. ÚVOD PRÁVNÍHO STANOVISKA

 

Účelem tohoto stanoviska je nastínit změnu právní úpravy v oblasti cookies, ke které došlo od 1. 1. 2022, a to v souvislosti s účinností zákona č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „novela zákona o elektronických komunikacích“).

 

V rámci tohoto stanoviska je kladen důraz nejen na soulad s právními předpisy českého právního řádu, ale i na soulad s evropskými právními předpisy, a to zejména s Evropským kodexem pro elektronické komunikace.

 

2. PRÁVNÍ ÚPRAVA UŽÍVÁNÍ COOKIES DO 31. 12. 2021

 

Právní úprava v ČR platná do 31. 12. 2021 stanovila, že ukládání souborů cookies do zařízení nebo získávání přístupu k informacím ze zařízení je možné, pokud je o tom uživatel informován a je mu

poskytnuta možnost odmítnout takové zpracování, tzv. opt-out režim. To znamená, že k používání souborů cookies postačuje i pasivita uživatele a cookies jsou používány až do té doby, dokud je uživatel neodmítne nebo nevypne.

 

Tato právní úprava vychází z § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, kdy je ukládání údajů nebo získávání přístupu k údajům uložených v koncových zařízeních účastníků nebo uživatelů možné, avšak musí jim být dána možnost takové zpracování odmítnout a musí být informováni o rozsahu a účelu zpracování těchto údajů (tato úprava nicméně není v souladu s evropským právem).

 

Na základě výše uvedeného je tak provozovatel dané webové stránky do 31. 12. 2021 povinen účastníky nebo uživatele předem prokazatelně informovat o rozsahu a účelu jejich zpracování (k tomuto účelu lze využít tzv. cookies lišty, informace v patičce stránky nebo informace na zvláštní stránce). Zároveň provozovatel dané webové stránky musí uživatelům nabídnout možnost takové zpracování odmítnout. Tento princip je nazýván jako tzv. opt-out a spočívá v tom, že používání cookies, a tedy i měření návštěvnosti a sledování pohybu uživatele na webu je možné do doby, než uživatel vyjádří svůj nesouhlas.

 

3. ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES OD 1. 1. 2022

 

S účinností od 1. 1. 2022 došlo ke změně při užívání souborů cookies. Novela zákona o elektronických komunikacích zavádí pro užívání cookies povinnost získat předchozí prokazatelný aktivní souhlas uživatele s rozsahem a účelem zpracování. Zde tedy hovoříme o režimu opt-in, kdy používání cookies může být aktivováno až na základě aktivního úkonu (tedy souhlasu) uživatele. Před udělením souhlasu daného uživatele není možné cookies používat.

 

Tato změna dopadá na každého, kdo provozuje web nebo mobilní aplikaci a využívá nástroje pro sledování návštěvnosti a cílení reklam.

 

Z potřeby udělení souhlasu pro využití cookies existuje několik výjimek, avšak jejich výčet je stanoven poměrně úzce. Jedná se např. o situace, kdy je použití cookies nezbytné pro technické ukládání nebo pro poskytnutí služby, která je poskytována na základě žádosti uživatele, tedy nejde o vedlejší službu, kterou uživatel nepožaduje (př. zobrazení a funkčnost košíku v e-shopu). To, že

jsou cookies nezbytné pro poskytnutí služby, pak mimo jiné znamená, že použití cookies je časově omezené právě na poskytování dotčené služby, tedy není možné údaje z takto získaných cookies ukládat déle.

 

Novela zákona o elektronických komunikacích výslovně stanoví, že: „Každý, kdo hodlá používat nebo používá sítě elektronických komunikací k ukládání údajů nebo k získávání přístupu k údajům uložených v koncových zařízeních účastníků nebo uživatelů, získá od těchto účastníků nebo uživatelů předem prokazatelný souhlas s rozsahem a účelem jejich zpracování“.

 

Zároveň souhlas s používáním cookies by měl mít kvalitu dle požadavků stanovených GDPR. Jde zejména o dobrovolné udělení souhlasu, který by neměl být vynucován zablokováním přístupu ke stránce nebo jiným znepříjemňováním používání webové stránky s cílem přinutit uživatele k udělení souhlasu. Dále by měl být takovýto souhlas informovaný, tedy mělo by být zřejmé, co je jeho obsahem a k čemu budou získaná data použita (ideálně doprovodit odkazem na příslušný dokument s bližšími informacemi). To znamená, že současná obecná formulace na webových stránkách provozovatele „souhlasím s používáním cookies“ již nebude dostatečná. Takový souhlas musí být vyjádřen jednoznačným projevem vůle, a tím by měla skončit současná praxe, dle které je souhlas udělován například pokračováním v prohlížení dané webové stránky – to totiž nepředstavuje jednoznačný úkon uživatele směřující k vyjádření souhlasu s používáním cookies. Dále by mělo platit, že udělení souhlasu s užíváním cookies by mělo být stejně jednoduché jako jeho odvolání.

 Jaké existují typy cookies?

 Rozlišujeme tři typy cookies – (i) nezbytné, (ii) marketingové, (iii) analytické a preferenční. Níže uvádíme stručný přehled těchto cookies a zda bude k jejich užívání na webovém rozhraní potřebné získat souhlas uživatele.

 Nezbytné cookies:

 Nezbytné cookies ukládají jen základní data (tedy např. obsah košíku nebo navštívení stránky). Pokud klient používá pouze tento typ cookies, tak klientova cookies lišta používaná nyní se nebude muset ani po 1. 1. 2022 měnit. Povinnost informovat uživatele o použití těchto cookies však zůstává zachována.

 Marketingové cookies (cílené a reklamní cookies):

 Marketingové cookies slouží ke sbírání dat pro cílení reklamy a marketingové kampaně pro konkrétní uživatele. K jejich sbírání je potřebné od 1. 1. 2022 aktivní souhlas uživatele. Tyto marketingové cookies jsou využívány např. v Google Analytics, Google AdWords, Double Click, Google Tag Manager či Sklik.

 Analytické a preferenční cookies (výkonnostní a funkční cookies):

 Analytické a preferenční cookies mají za úkol registrovat veškerý pohyb na webové stránce. To znamená, že tyto druhy cookies ukládají např. na jaké odkazy uživatel kliká, na jaké části stránky uživatel strávil nejvíce času nebo kde jezdil kurzorem myši. Tyto typy cookies budou od 1. 1. 2022 vyžadovat stejně tak jako marketingové cookies aktivní souhlas uživatele. Tyto cookies jsou využívány především v Google Analytics nebo Google Tag Manager.

 

4. JAK POSTUPOVAT V NÁVAZNOSTI NA ZMĚNU OD 1. 1. 2022?

 S ohledem na výše uvedené změny při shromažďování souborů cookies je nutné, aby každý provozovatel webového rozhraní tyto soubory od uživatelů získával v souladu s principem opt-in. Pro lepší znázornění toho, jak bude tato změna vypadat, níže popisujeme některé možnosti, jak postupovat při shromažďování souborů cookies.

 

V prvé řadě je nutné, aby každý provozovatel webového rozhraní identifikoval všechny nástroje, které jsou na jeho webovém rozhraní využívány a při jejichž užití dochází k využívání souborů cookies nebo jiných obdobných technologií a poté zjistil, k čemu jsou tyto nástroje používány. Po tomto kroku je důležité rozhodnout o tom, jestli je k dalšímu využívání těchto nástrojů nutný souhlas daného uživatele či nikoliv. Pokud dojde provozovatel webového rozhraní k tomu, že ano, bude potřeba upravit stávající režim shromažďování souborů cookies z režimu opt-out na režim opt-in.

Dalším důležitým požadavkem ohledně shromažďování cookies je respektovat právní úpravu týkající se GDPR a dodržet požadavky na souhlas (tedy svobodný, informovaný, jednoznačný, odvolatelný, nepodmíněný, daný předem a srozumitelný) a splnit i požadavek srozumitelného popisu toho, k čemu jsou jednotlivé soubory cookies provozovatelem webového rozhraní využívány a k čemu slouží, přičemž tyto informace musí být uživatelům jednoduchým způsobem zpřístupněny na webovém rozhraní provozovatele (př. prostřednictvím dokumentu Zásady ochrany osobních údajů).

 

Jak by měla cookies lišta vypadat?

 

Níže uvádíme přehled nejdůležitějších bodů, které by měly být od 1. 1. 2022 splněny:

 1. Cookies lišta by nikdy neměla být podmínkou pro vstup na webové stránky klienta. Uživatel by měl být schopen se na stránce pohybovat i bez udělení jakéhokoliv souhlasu.

2. Ke shromažďování souborů cookies bude nezbytné získat od uživatele aktivní souhlas (bez tohoto souhlasu nesmí být cookies zpracovávány), to se netýká nezbytných cookies, přičemž o všech souborech cookies včetně nezbytných, má provozovatel povinnost uživatele informovat.

3. Cookies lišta musí mít opt-in režim, pokud klient používá i jiné cookies, než jsou nezbytné cookies. Pokud má cookies lišta klienta opt-in funkci (tedy uživatel má možnost zaškrtnout, s využíváním, jakých cookies souhlasí), její jednotlivá políčka nesmí být předem zaškrtnutá. Pokud klient nabízí funkci přijmout všechny cookies, musí také nabídnout funkci odmítnout všechny cookies.

4. Cookies lišta by měla obsahovat i dokument o ochraně osobních údajů (př. Zásady ochrany osobních údajů).

Tento materiál byl zpracován výhradně pro vnitřní potřebu klienta. Toto stanovisko tak nemůže být použito žádnou třetí osobou nebo ve prospěch či neprospěch třetí osoby bez našeho písemného souhlasu, a to ani v případě jakéhokoli řízení podle občanského, správního či trestního práva.

 

5. VÝHRADY

 Toto stanovisko vychází z platné právní úpravy na území České republiky a bylo vypracováno na základě aktuálního znění příslušných zákonů a názorů obsažených v odborných právních publikacích.