Hodnocení obchodu na Zboží.cz
 
 
Zpět do obchodu
 
 

Odstoupení od kupní smlouvy a reklamační řád

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, a dále o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě dle předcházející věty, a to na Kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího či na Kontaktní email Prodávajícího. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Toto odstoupení od smlouvy nemusí být nijak zdůvodněno.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.2 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4. Je doporučeno, aby Kupující spolu s vráceným zbožím přiložil kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak) spolu s kontaktní adresou, telefonem a elektronickou adresou Kupujícího.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

5.5. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Kupujícím dle odst. 5.3 obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.6. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Kupující požadoval, (iii) přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

5.7. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

5.9. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

5.10. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být Kupujícímu vráceny.

5.11. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

5.12. Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

6. Odpovědnost za vady a reklamační řád

6.1. Práv Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

6.2.3. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů;

6.2.4. zboží se hodí k účelu, který je uváděn, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;

6.2.5. za vadu zboží je též považována situace, kdy je dodáno jiné zboží, než které bylo sjednáno;

6.2.6. zboží nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva 3. osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží; a

6.2.7. zboží odpovídá jakosti, která byla sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy.

6.3. Vůči Kupujícímu, který je spotřebitelem, dále Prodávající odpovídá za to, že se vady uvedené v předcházejícím odstavci těchto obchodních podmínek nevyskytnou v záruční době. Není-li Kupující spotřebitelem, není mu zákonná záruční doba podle bodu 6.9.2 těchto obchodních podmínek poskytována. Zákonná záruční doba v délce dvaceti čtyř měsíců dle bodu 6.9.2 těchto obchodních podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele. Nad rámec zákonné záruční doby není Prodávajícím poskytována žádná záruka.

6.4. Je-li Kupující podnikatelem, práva z vadného plnění zakládá pouze vada, kterou mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží, byť se projeví až později. V případě, že se vada vyskytne v závislosti na porušení některé z povinností Prodávajícího, náležejí Kupujícímu, který je podnikatelem, práva z vadného plnění i v takovém případě.

6.5. Ustanovení uvedená v odstavci 6.2 těchto obchodních podmínek a záruka za jakost se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého

zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.6. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá představě Kupujícího, má Kupující v případě, že je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s čl. 5 těchto obchodních podmínek.

6.7. Je-li Kupující spotřebitelem a vada zboží se projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.8. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy Prodávajícímu byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

6.9. Reklamační řád

6.9.1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.9.2. U veškerého zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u nepoužitého spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba. Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, popřípadě je u věci podléhající rychlé zkáze uvedena doba, po kterou lze věc použít, trvá záruční doba do takového data.

6.9.3. V případě, že zboží bude vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou Kupující nemohl kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

6.9.4. V případě, že vada zboží existovala nebo se má za to, že existovala, již při převzetí zboží, náležejí Kupujícímu (ať již je, či není Kupující spotřebitelem) práva z vadného plnění uvedená níže v bodech 6.9.5 a 6.9.6 těchto obchodních podmínek.

6.9.5. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, náležejí Kupujícímu tato práva z vadného plnění: odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo

dodáním chybějící věci, odstranění vady opravou věci, přiměřená sleva z kupní ceny, nebo odstoupení od smlouvy. V případě podstatného porušení smlouvy by měl být Prodávající Kupujícím bez zbytečného odkladu informován o tom, jaké právo z vadného plnění si Kupující zvolil. Pokud tak Kupující neučiní, budou mu náležet ta práva, která by mu náležela při nepodstatném porušení smlouvy. Provedenou volbu lze měnit pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud není vada zboží v přiměřené lhůtě odstraněna, může Kupující požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

6.9.6. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, může Kupující požadovat odstranění vady, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, že vada nebude včas odstraněna nebo Prodávající odstranění vady odmítne, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s Prodávajícím.

6.9.7. Kupující bere na vědomí, že pokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je Prodávající oprávněn dodat Kupujícímu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

6.9.8. Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že věc nemůže být Kupujícím vrácena Prodávajícímu v tom stavu, v jakém jej Kupující obdržel. To však neplatí v případě, že došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění stavu věci, věc byla Kupujícím použita ještě před objevením vady, nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu nebyla způsobena jednáním či opomenutím Kupujícího nebo věc byla Kupujícím prodána ještě před objevením vady, byla Kupujícím spotřebována anebo byla Kupujícím pozměněna při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu vše, co ještě může vrátit, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6.9.9. Je-li Kupující spotřebitelem a vada spotřebního zboží se vyskytne v záruční době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, náležejí Kupujícímu práva z vadného plnění uvedená v bodech 6.9.10, 6.9.11, 6.9.12 a 6.9.13 těchto obchodních podmínek.

6.9.10. Právo na výměnu zboží má Kupující v případě, že zboží během záruční doby pozbyde některou z vlastností uvedených v odst. 6.2 těchto obchodních podmínek a není to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, vada je neodstranitelná, zboží nemůže být Kupujícím používáno pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo se na zboží vyskytne větší počet vad. Výměna zboží nemůže být požadována v případě, že by výměna zboží byla neúměrná

povaze vyskytnuté vady; v takovém případě má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na výměnu Kupujícímu nenáleží ani v případech, kdy je vadná pouze část (součástka) zboží. Kupující nemůže požadovat výměnu u zboží použitého nebo prodávaného za nižší cenu; namísto toho může Kupující požadovat přiměřenou slevu.

6.9.11. Právo na výměnu vadné součásti zboží má Kupující v případě, že je vadná pouze součást (součástka) zboží, vada je neodstranitelná, zboží nemůže být používáno pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo se na zboží vyskytne větší počet vad.

6.9.12. Právo na přiměřenou slevu z kupní ceny má Kupující v případě, že nezvolil právo na odstoupení od smlouvy, výměny vadného zboží nebo součásti zboží nebo opravu zboží, Prodávající není schopen zboží či jeho součást vyměnit či opravit (například zboží se již nevyrábí), Prodávající nezjednal nápravu v přiměřené době či by zjednání nápravy působilo Kupujícímu značné obtíže nebo věc má vadu, z níž je Prodávající zavázán a jde o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou.

6.9.13. Právo na odstoupení od smlouvy má Kupující v případě, že vada je neodstranitelná, zboží nemůže být řádně používáno pro opakovaný výskyt vady po opravě, na zboží se vyskytne větší počet vad, Prodávající není schopen zboží vyměnit či opravit (zboží se již nevyrábí) nebo není možné vyměnit vadné zboží nebo součást zboží za bezvadné.

6.9.14. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím vady věděl, vadu sám způsobil nebo uplynula záruční doba. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů), na vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jej Kupující převzal, na věci prodávané za nižší cenu ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána nebo vyplývá-li tak z povahy věci.

6.9.15. Reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby, která je v potvrzení o trvání práv z vadného plnění – záručním listu uvedena jako osoba určená k opravě) uplatní Kupující bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

6.9.16. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímá Prodávající reklamace v kterékoliv své provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, ve svém sídle, v místě podnikání a rovněž u osoby, která je v potvrzení o trvání práv z vadného plnění – záručním listu uvedena jako osoba určená k opravě. Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace je doporučeno využít provozovnu Prodávajícího/osobu určenou k opravě.

6.9.17. Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace Prodávající doporučuje zvolit následující postup:

* Kupující může o reklamaci Prodávajícího předem informovat telefonicky na číslo: 724 384 700, e-mailem (info@bike-centrum.cz) či písemně na adresu: bike-centrum.cz, Záhlinická 485, Hulín 76824.

* zároveň je vhodné informovat Prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění Kupující zvolil, tedy zda má Kupující v souladu s těmito obchodními podmínkami zájem o opravu věci, výměnu zboží nebo jeho součásti, odstoupení od smlouvy, slevu z kupní ceny, popřípadě další práva v souladu s těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem;

* reklamované zboží bude Prodávajícímu doručeno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá), přičemž při zaslání je doporučeno zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;

* pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

6.9.18. Uplatněné reklamace vyřizuje Prodávající ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na delší lhůtě.

6.9.19. Při reklamaci vydá Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím požadován. Po vyřízení reklamace vydá Prodávající Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.9.20. V souladu s občanským zákoníkem má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Právo na úhradu těchto nákladů musí Kupující uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Nahoru